– Flere må på Rehab!

11.03.13

Jan GrundSmak på ordet rehabilitering. Hva slags assosiasjoner får du?

Den helsevitenskapelige betydningen handler om å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet etter sykdom eller skade. Ja, rett og slett å kunne delta i hverdagen på så lik linje som mulig med ditt tidligere friske og raske selv. Det bør være mulig å få til.

Kultur på helsa løs?

I de senere år har jeg jobbet mye med kulturpolitikk. På nært hold har jeg sett at det blir gjennomført målrettede tiltak og tilført vesentlige ressurser med utgangspunkt i det såkalte kulturløftet. De rødgrønne presenterte dette løftet allerede høsten 2004 der de forpliktet seg til at kulturbudsjettet innen 2014 skulle utgjøre 1 % av statsbudsjettet om de vant valget i 2005. Resultatet er at statlige bevilgninger til kultur er økt med 4,9 milliarder kroner i perioden 2005 til 2013, og er nå på 0,96 % av statsbudsjettet.

På kulturfeltet har regjeringen levert som lovet i Soria-­Moria-erklæringen. På rehabiliteringsfeltet har den slett ikke levert. Vi er langt unna ”løftene” fra regjeringserklæringen i 2005 om at ”Alle som trenger rehabilitering og opptrening skal få det”. Vi minner også om Helse- og omsorgskomiteens enstemmige uttalelse i 2006: ”Komiteen mener at habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet. En slik satsing vil bidra til bedre livskvalitet og større grad av selvstendighet for pasientene, samtidig som behovet for omsorgstjenester kan reduseres”.

En viktig oppgave er å få de politiske partiene til å prioritere dette. Derfor har representanter fra de store politiske partiene og aktive samfunnsdebattanter henvendt seg til ledelsen i de politiske partiene med oppfordring om at partiene prioriterer å gjennomføre et rehabiliteringsløft. Revmatikerforbundet kanaliserer arbeidet gjennom brukerorganisasjonenes rehabiliteringskampanje, som FFO starter i disse dager.

Luftige visjoner og brutte løfter

Rehabiliteringsfeltet preges av luftige visjoner og brutte løfter. Riksrevisjonen har dokumentert at ventetiden på rehabiliteringsplass, fysioterapi og ergoterapi har økt, behandlingstilbudet er for dårlig dimensjonert, og det er behov for større kapasitet innen rehabilitering – både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Ser vi på tiltak som er spesielt viktig for mennesker med revmatisme, er det eksempelvis uheldig at tilskudd til varmtvannsbasseng ved sykehusene er blitt dårlige, og at mange sykehus har for få revmatologstillinger.

Mellom to stoler

Det er flere årsaker til at rehabilitering ikke får nok oppmerksomhet. Det er et fagfelt som faller mellom spesialisthelsetjenestens blålysmedisin og kommunenes eldreomsorg. Rehabiliteringspasienter får ikke samme oppmerksomhet som dramatiske akuttinnleggelser og omsorgstrengende pleiepasienter. Rehabilitering krever innsats fra mange aktører innen helse-, sosial- og arbeidsetaten. Grensene for ansvar er uklare, og feltet mangler en ”tydelig” administrativ aktør med ansvar for å gjennomføre rehabiliteringsambisjonene. Det er behov for en klarere nasjonal strategi. Mange skylder på at samhandlingsreformen har skapt problemer fordi pasienter nå blir skrevet ut for raskt. Og ja, det er utvilsomt utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, og til hvordan vi i praksis får til godt samspill mellom nasjonale og lokale aktører og mellom den lokale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En nasjonal strategi kan synliggjøre hvilke krav som må stilles til de ulike aktørene for at alle som trenger det, får tilbud om målrettede tiltak.

Lær av kulturpolitikken – gjennomfør rehabiliteringsløftet

Misforstå meg ikke. Kulturløftet gjennomføres ikke på bekostning av rehabilitering. Snarere er det et gyllent eksempel til etterfølgelse. Vi har dessverre ikke god nok statistikk over hele rehabiliteringsfeltet, men materialet fra Statistisk sentralbyrå viser at mellom 1,3 % og 1,9 % av de totale helseutgiftene går til rehabilitering. Et mål kan være å øke denne andelen til 2,5 eller 3 %. En annen mulighet er å øke rehabiliteringssatsingen til en prosentdel av statsbudsjettet. Slik jeg tolker tallene, utgjør rehabilitering nå omkring 0,42 % av budsjettet.

Tripp Trapp

En mulighet er derfor å binde politikken til en tiårig opptrappingsplan (som med kulturløftet) slik at rehabilitering i 2022 skal tilføres 1 % av statsbudsjettet. Ved å velge et 10-årsperspektiv kan en opptrapping på flere milliarder kroner skje med kvalitet og baseres på godt faglig grunnlag.

Til høsten er det stortingsvalg. Nå er det først og fremst viktig å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor de politiske partiene, før de holder landsmøter. Målet er å få et rehabiliteringsløft inn på det enkelte partiprogram. Erfaringer fra kultursektoren viser hvor lurt det kan være å knytte strategi og planarbeid til konkrete tall som budsjettprioriteringer kan styres etter.

Jan Grund, Styreleder i Norsk Revmatikerforbund

Reklamer