Hva skal vi gjøre med det syke Norge?

03.08.10

Leserbrev som stod på trykk i ulike aviser i juni 2010:

Sykefraværet i Norge er stadig under debatt. Alle er enige i at det er altfor høyt. Det vanskelige spørsmålet er imidlertid: hvordan redusere sykefraværet?

Her famler våre myndigheter. For tiden er det et stort fokus på at arbeidsgiverne må ta større ansvar. Det er vi enige i. NAV har en viktig oppgave i å hjelpe de som er syke tilbake til aktivt arbeid. Det er også viktig.

Men: Vår påstand er likevel at den aller viktigste årsaken til at så mange er sykmeldte, ikke vies tilstrekkelig oppmerksomhet. I Norsk Revmatikerforbund får vi nemlig innspill fra våre medlemmer som forteller at de ikke får den behandling de trenger når de trenger den, og at de derfor skyves ut av arbeid. Både kommunehelsetjeneste og sykehusene svikter sin oppgave når det gjelder store grupper av kronisk syke.

Resultatet er at enormt mange mennesker blir svingdørspasienter under sykmelding. Etter hvert må de gi tapt og slutte i arbeid. For oss revmatikere er det helt essensielt å komme tidlig til behandling. Likevel må svært mange syke stå på vent så lenge at eventuell behandling kommer for seint. Resultatet er livsvarige skader. Det er trist å se at stadig nye generasjoner av unge revmatikere må gi tapt fordi helsevesenet ikke har kompetanse og kapasitet til å gi effektiv hjelp i tide.

Hva er så løsningen på denne utfordringen?

Vi i Revmatikerforbundet vet at tidlig og effektiv behandling og oppfølging samt god tilrettelegging av arbeidet, kan holde kronisk syke mye lengre i arbeid. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av en slik satsning er enorm. På lang sikt kan det dreie seg om flere titalls milliarder i reduserte samfunnsmessige kostnader. Særlig stort er produksjonstapet ved at folk ikke kan arbeide.

Vi i Revmatikerforbundet vil derfor oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og brukerorganisasjonene for kronisk syke til å arbeide sammen. Dette for å oppnå de målene som jeg oppfatter at vi alle er enige om; nemlig å redusere sykefravær og uførhet i dette landet.

Vi kjenner hvor skoen trykker: Spør oss og vi skal love å bidra med vår innsikt og erfaring til å skape et bedre samfunn i framtida til glede og nytte for oss alle.

Svein Dåvøy, forbundsleder Norsk Revmatikerforbund

Reklamer

Forebyggingsperspektivet mangler i sykefraværsdebatten

08.12.09

Sykefravær og uførhet er i stor grad en konsekvens av at helsetjenestene ikke har et godt nok forebyggings- og rehabiliteringsperspektiv. Dette går sterkt utover de som har revmatisk sykdom eller andre sykdommer relatert til muskel- og skjelettapparatet, en gruppe som per i dag står for en tredjedel av sykepengeutbetalingene i Norge. Man kan i stor grad forebygge  konsekvensene og utviklingen av disse sykdommene ved hjelp av riktig behandling til rett tid og nødvendig rehabilitering.

Den nylig lanserte rapporten, Fit for work, som omhandler muskel- og skjelettsykdommer og arbeidslivet viser at leddgikt og ryggsmerter koster Norge 21 milliarder i året. I tillegg kommer alle de andre revmatiske sykdommene og andre plager relatert til muskel og skjelett. Forskningen viser samtidig at tidlig behandling med effektive medisiner kan stoppe utviklingen av blant annet leddgikt.

Vi i Revmatikerforbundet mener at dersom utfordringen med økende sykefravær skal løses må man starte i riktig retning, med tiltak for å forebygge og behandle før sykdommen blir for alvorlig i tillegg til nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen.

Dette er områdene vi mener må prioriteres dersom man skal finne en løsning på det stadig økende sykefraværet i Norge:
– ventetiden for å komme til spesialistutredning må reduseres kraftig
– allmennlegene må få bedre kunnskap om revmatiske sykdommer og de må henvise tidligere til spesialist
– ingen kostnadssperre på viktige medisiner som kan bremse sykdomsutviklingen (biologiske medisiner for revmatikere er slike)
– tilgang til trening i varmtvannsbasseng og annen nødvendig trening
– flere må få tilbud om behandling i varmt klima
– bedre tilgang til rehabilitering
– god tilrettelegging på arbeidsplassen og mulighet for trening i arbeidstiden

 Svein Dåvøy, forbundsleder Norsk Revmatikerforbund


Sykefraværet øker fortsatt, hva skjer nå?

24.09.09

Nye tall fra NAV viser at sykefraværet i Norge er stadig økende. Mennesker med muskel- og skjelettplager, herunder revmatiske sykdommer, er fortsatt den største gruppen. I Nord-Trøndelag skyldes hele 46,5 % av sykefraværet muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettsykdommer er årsak til en tredjedel av all arbeidsuførhet og sykefravær i Norge, og koster det norske samfunnet 21 milliarder kroner i året. Dette kan vi lese i rapporten ”Fit for work” som blir lansert i løpet av høsten.

Kvinners sykefravær har økt med 36 prosent de siste 20 årene. Dette er et alarmerende tall som både viser at kvinner utsettes for store belastninger i arbeidslivet og at likestillingen ikke har kommet langt nok, dette ifølge Adressavisa. Vi i Revmatikerforbundet er dessverre ikke overrasket. Det er flest kvinner som har en revmatisk sykdom og tiltakene både når det gjelder behandling rehabilitering, og tilrettelegging i arbeidslivet er altfor dårlige for denne gruppen.

Kjønndiskusjonen har fått mye av fokuset etter at nye tall kom fra NAV. Den er selvsagt interessant, men dette handler om mye mer enn det. Vi spør – når skal staten ta ansvar? Tiltak er igangsatt på mange områder. Vi kan nevne ”Raskere tilbake” og ikke minst tiltakene gjennom IA avtalen. Men likevel øker sykefraværet fremfor at det reduseres! Det skulle tilsi at nye tiltak må igangsettes og det raskest mulig. Kan et av verdens beste land å bo i leve med så høye sykefraværstall?